Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK" Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK"

O NAS

Czcionka:

Zakład Aktywności Zawodowej PROMYK swoją działalność rozpoczął 15 grudnia 2005 roku i od tego czasu świadczy profesjonalne usługi w zakresie:

  • poligrafii i introligatorni oraz niszczenie dokumentów,
  • pralni i magla,
  • pielęgnacji terenów zieleni oraz prac porządkowych,
  • rękodzieła artystycznego oraz kooperacji i usług różnych,
  • wypożyczalni sprzętu turystycznego.

Obecnie w Zakładzie zatrudnione jest 70 osób, z czego 52 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Rolą Zakładu Aktywności Zawodowej jest realizacja trzech rodzajów rehabilitacji:

  • zawodowej, rozumianej jako przygotowanie do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, wyposażenia pracownika w niezbędne umiejętności, a w miarę możliwości i kwalifikacje zawodowe,
  • leczniczej, poprzez zapewnienie dostępu na terenie zakładu do usług rehabilitacyjnych (urządzeń i fachowej kadry),
  • społecznej, poprzez pomoc w odnalezieniu się w nowej roli, w pełnieniu różnych ról społecznych, codziennym funkcjonowaniu, poprawie jakości życia.

Podstawę prawną dla tworzenia zakładów aktywności zawodowej stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Warunki niezbędne do utworzenia ZAZ oraz zasady ich funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.U. Nr 2012, poz. 850).
Zakład Aktywności Zawodowej tworzy się nie tylko w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, także ma on do wypełnienia podstawową misję autentycznego towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w jej dążeniu do samodzielności i w powrocie do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dobrze funkcjonujący Zakład Aktywności Zawodowej wykazuje dużą wartość społeczną, ponieważ stanowi łącznik między zakończonym procesem edukacji, warsztatami terapii zajęciowej a otwartym rynkiem pracy, a także pozwala osobom niepełnosprawnym osiągnąć dojrzałość i samodzielność.