Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK" Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK"

Regulamin wypożyczalni

Czcionka:

REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO
PRZY ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ”PROMYK” W ŻERKOWIE

 1. Wypożyczany sprzęt jest własnością Zakładu Aktywności „Promyk” w Żerkowie.
 2. Za wypożyczany sprzęt należy uiścić opłatę w kasie Zakładu zgodnie z cennikiem  Wypożyczalni. 
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy spełnić następujące warunki:
  - okazać w wypożyczalni dokument tożsamości,
  - opłacić koszt wypożyczenia zgodnie z cennikiem,
  - wyrazić zgodę na warunki proponowane przez wypożyczalnię oraz własnoręcznym podpisem potwierdzić przyjęcie sprzęt.
 4. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika wypożyczalni.
 5. Sprzęt wypożycza się osobom pełnoletnim.
 6. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  - korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  - oddania sprzętu sprawnego technicznie, w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem wypożyczenia,
  - pokrycia całości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu, wynikających z niewłaściwego użytkowania.
 7. Wypożyczający przekazując sprzęt osobom trzecim robi to na własną odpowiedzialność. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu w skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów sprzętu.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu oraz wyrządzone osobom trzecim przez Wypożyczającego.
 9. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód oraz lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu.
 10. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 11. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego lub pod wpływem alkoholu może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 12. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych oraz wycieczek rowerowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy i wycieczki rowerowe są organizowane przez uczestników.